INFORMACJE DLA SZKOLNEGO OPIEKUNA KONKURSU
FOX 2014


TERMIN: 4 MARCA 2014 r., godzina rozpoczęcia: między 8.00 a 8.30

Koperty z testami i kartami odpowiedzi powinny, po ich otrzymaniu, do dnia konkursu, zostać zabezpieczone w szafie pancernej szkoły.

Konkurs należy przeprowadzić zgodnie z poniższą procedurą:


 • Rozdanie kart odpowiedzi i zapoznanie uczniów ze sposobem kodowania danych (kod szkoły podany na kopercie, nazwisko i imię,kategoria). Karty odpowiedzi uczniowie wypełniają miękkim ołówkiem np.: B2 lub czarnym długopisem (nie wolno używać mazaków). Kart odpowiedzi nie wolno kserować.
 • Otwarcie koperty z testami. Czas pracy z testem – 75 min.
 • Zebranie kart odpowiedzi, ułożenie ich w „jedną stronę”, zaklejenie koperty zwrotnej z kartami odpowiedzi na sali w obecności uczniów i opieczętowanie jej pieczątką szkoły.


Kopertę z kartami odpowiedzi należy przed godz. 15.00 W DNIU KONKURSU przesłać listem poleconym /decyduje data stempla pocztowego/ na adres Stowarzyszenia „DELTA” -
Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe „DELTA”, 40-710 Katowice, ul. Zielonogórska 23 lub dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia w Katowicach.

Prace dostarczone z opóźnieniem zostaną wyłączone z udziału w konkursie

Szkolny Opiekun Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za jego rzetelne przeprowadzenie na terenie szkoły.

W uzasadnionych przypadkach Komitet Organizacyjny ma prawo do dyskwalifikacji uczniów/szkoły lub przeprowadzenia testów kontrolnych.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać:

 

Komitet Organizacyjny Konkursu
Języka Angielskiego FOX 2014
w Katowicach

 

Instrukcja zgłoszenia udziału w Konkursie FOX 2015

Uwaga:
Szkołę rejestrujemy (wprowadzamy jej dane do bazy) tylko raz
.

W celu zarejestrowania szkoły i zgłoszenia uczestników należy wykonać następujące czynności:

Należy sprawdzić obecność szkoły na liście szkół (proponujemy skorzystanie z opcjii filtrowania) - w przypadku jej braku dopisać szkołę do listy wypełniając formularz internetowy (pod listą szkół) i poczekać na weryfikację wpisu przez administratora regionalnego. Szkoła po zatwierdzeniu pojawi się na liście szkół i będzie można utworzyć do niej konto.
W formularzu zgłoszeniowym szkoły, rejestrując ją, należy podać dane kontaktowe przypisane do szkoły - adres e-mail szkoły oraz nr telefonu szkoły.
Prosimy o zweryfikowanie prawidłowości wprowadzonych do bazy danych swojej szkoły!

Uczestników zgłaszamy tworząc konto szkoły (Szkolnego Opiekuna Konkursu).
Konto szkoły zakładamy dla każdej edycji Konkursu (pozwala to uniknąć problemów wynikających ze zmiany nauczyciela prowadzącego oraz lub zapomnienia danych dostępowych)
Kolejne kroki:

 1. Założenie konta szkoły i aktywowanie go poprzez odebranie mail’a (konieczne jest podanie szkolnego adresu e-mail) i kliknięcie w link aktywacyjny (uwaga: czynność jednorazowa!).
 2. Zalogowanie się na stronie z wykorzystaniem nadesłanych w pierwszym mailu danych tj. LOGIN i HASŁO. Hasło można w każdym momencie zmienić edytując swoje konto i zatwierdzając zmiany.
 3. Dopisanie ilości uczestników w poszczególnych kategoriach edytując konto i zatwierdzając wprowadzone dane.
 4. Przelanie obliczonej przez system kwoty za uczestnictwo z dokładnym opisem: WPŁATA ZA KONKURS FOX – kod szkoły/nazwa szkoły. Dane do przelewu znajdują się w dolnym prawym rogu ekranu Twojego konta oraz w zasadach udziału w konkursie.
 5. Wydrukowanie pliku zgłoszeniowego (znajduje się na dole ekranu konta użytkownika), podpisanie (opiekun oraz dyrektor szkoły), następnie dostarczenie pisma do Regionalnego Organizatora (mail’em, pocztą lub osobiście).

Ostateczne potwierdzenie zgłoszenia nastąpi po wpisaniu ilości uczestników na Twoim koncie, zarejestrowaniu wpłaty i odebraniu druku zgłoszeniowego przez Organizatora Regionalnego (pkt. 5).

Informacje takie jak: kwota do wpłacenia, numer konta bankowego, ilości zgłoszonych uczestników, zaksięgowana wpłata, odebranie przez organizatora pisemnego potwierdzenia zgłoszenia będą systematycznie aktualizowane na stronie. Prosimy więc logować się na stronie i uważnie czytać umieszczone tam informacje.
W razie problemów prosimy kontaktować się z regionalnym administratorem - e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub koordynatorem.

W razie problemów z rejestracją szkoły i aktywowaniem konta prosimy o przesłanie informacji na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 
1.    Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń zgłoszony przez szkołę. Opłata za udział w konkursie wynosi 8 zł od uczestnika i może być wnoszona przez osoby prywatne, firmy, Rady Rodziców, Dyrekcje Szkół, instytucje i urzędy wspierające działalność oświatową.
2.    Zgłoszenia grupowe ze szkoły wraz z kopią przekazu pieniężnego należy przesłać do koordynatora regionalnego (w terminie ustalonym przez koordynatora regionalnego).
3.    Konkurs odbywa się w pięciu grupach wiekowych:
•    kategoria KITTENS dla klas III i IV szkół podstawowych,
•    kategoria BUNNIES dla klas V i VI szkół podstawowych,
•    kategoria DUCKS dla klas I i II gimnazjów,
•    kategoria LIONS dla klas III gimnazjów i I szkół ponadgimnazjalnych,
•    kategoria EAGLES dla klas II i III szkół ponadgimnazjalnych, IV techników.
4.    Zawody mają charakter jednorazowego testu (bez żadnych eliminacji wstępnych) trwającego, poza sprawami organizacyjnymi, 75 minut rozpoczynającego się między 8.00 a 8.30.
5.    Uczeń rozwiązuje test w swojej szkole lub szkole pobliskiej pod nadzorem nauczyciela - opiekuna konkursu. Uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi nie udostępnia rozwiązań innym. Niedozwolone jest korzystanie z elektronicznych środków przekazu.
6.    Każdy test składa się z pytań o trzech stopniach trudności. Zasady punktacji są następujące:
•    za poprawną odpowiedź na każde z pytań I części można otrzymać po 3 punkty, z II części - po 4 punkty, a z III części - po 5 punktów,
•    za każdą błędną odpowiedź odejmuje się 25% punktów przewidzianych dla danego zadania,
•    w przypadku braku odpowiedzi przyznaje się 0 punktów.
7.    Elementem konkursu jest także prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi, za co "na starcie" uczeń otrzymuje 25% wszystkich punktów możliwych do zdobycia za rozwiązanie zadań.
8.    Odpowiedzi udziela się na specjalnej karcie, którą należy wypełniać tylko kolorem czarnym lub granatowym, najlepiej ołówkiem o średniej twardości.
9.    Wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Każda szkoła, której uczniowie uczestniczyli w teście, otrzyma imienną listę rezultatów.
10.    Przedziały punktowe, według których wyniki uczestników są kwalifikowane do kategorii laureatów, bardzo dobrych i dobrych są ustalane corocznie dla kolejnej edycji konkursu. Definicję laureata formułuje organizator krajowy. Przedziały punktowe określające wyniki bardzo dobre i dobre ustalane są z wykorzystaniem skali staninowej stosowanej oddzielnie do każdej grupy wiekowej (klasy). Wyniki bardzo dobre obejmują uczestników należących do stanina dziewiątego, wyniki dobre obejmują uczestników należących do stanina ósmego.
11.    Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego  lub skreślenia z listy w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników.
12.    Karty odpowiedzi nie są udostępniane do wglądu.
13.    W przypadku dyskwalifikacji ucznia jedynie szkolnemu opiekunowi konkursu, po wnikliwym zbadaniu, przysługuje prawo do odwołania w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników.
14.    Organizator podczas edycji konkursu zastrzega sobie prawo obecności w charakterze obserwatora w wybranych przez siebie szkołach.
15.    Dyrektor szkoły lub zespołu szkół wskazuje nauczyciela - opiekuna konkursu: osobno dla szkół podstawowych, osobno dla szkół gimnazjalnych i osobno dla szkół ponadgimnazjalnych.
16.    Komitety regionalne przyznają nagrody, uwzględniając ich zróżnicowanie stosownie do kategorii wyniku (laureat, wynik bardzo dobry, wynik dobry).

 Konkurs języka angielskiego FOX 2015

Zasady udziału w KonkursieZapraszamy uczniów wszystkich typów szkół do udziału w XIV edycji Konkursu Języka Angielskiego „FOX 2015” . Patronat naukowy nad Konkursem sprawuje Wydział Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Organizatorem ogólnopolskim jest Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe „Kaganek” oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku–Białej. W regionie katowickim organizatorem Konkursu jest Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe „DELTA”.

„FOX 2015” odbędzie się 3 marca 2015 r. (rozpoczęcie konkursu 8.00 – 8.30)

Ostateczny termin zgłoszenia udziału w konkursie - 15.01.2015 r.  24.01.2015 r. przedłużowny decyzją Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu


Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe DELTA koordynuje udział w Konkursie FOX uczniów wszystkich typów szkół z następujących powiatów: Będzin, Bieruń-Lędziny, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Racibórz, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Żory
 • opłata za udział w konkursie wynosi 8 zł od uczestnika
  - wnosimy ją w terminie zgłoszeń, tj. do 15 stycznia 2015 r. za wszystkich zgłoszonych uczestników;
 • konkurs odbywa się w pięciu kategoriach:


Kategoria

KITTENS klasa III i IV szkół podstawowych

BUNNIES klasa V i VI szkół podstawowych

DUCKS klasa I i II gimnazjów

LIONS klasa III gimnazjów i I szkół ponadgimnazjalnych

EAGLES dla klas II i III szkół ponadgimnazjalnych


 • konkurs ma charakter jednorazowego testu (bez eliminacji wstępnych) trwającego, poza sprawami organizacyjnymi, 75 minut;
 • uczeń rozwiązuje test w swojej szkole;
 • elementem konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi, za co „na starcie” uczeń otrzymuje 25% wszystkich punktów możliwych do zdobycia za rozwiązanie zadań;
 • wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu; każda szkoła, otrzyma imienną listę wyników;
 • nagrodami w konkursie są obozy językowe  i nagrody rzeczowe;
 • organizator regionalny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego lub skreślenia z listy w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników;
 • testy będą obejmować tematykę z zakresu gramatyki słownictwa, kulturoznawstwa oraz tzw. języka codziennego. Sześć pytań w teście będzie dotyczyć podanych w materiałach przygotowawczych lektur;
 • Wszystkie książki należy zamawiać bezpośrednio w wydawnictwie MM Publications Polska. Wypełnione zamówienie należy przesłać fax'em na nr 22/711-99-66, e-mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pocztą na adres:
  ELT Poland Sp. z o. o. ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno. Płatne po otrzymaniu faktury.


Zgłoszenie do konkursu:

Zgłaszanie uczestników do konkursu FOX odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną:

- instrukcja

- system rejestracji, założenie konta szkoły

Za pomocą konta utworzonego przez Szkolnego Koordynatora Konkursu (jedno dla każdej szkoły) szkoły zgłaszają uczestników oraz otrzymują wszystkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu.

Dane adresowe:
Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe „DELTA”, 40-063 Katowice, Żwirki i Wigury 32/5a
k
onto: Bank MILLENNIUM 96 1160 2202 0000 0000 1210 5549 /tytuł wpłaty:   Konkurs FOX + kod nadany szkole/

Dodatkowe informacje można uzyskać: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; , www.ssodelta.edu.pl,
tel. 501 845 408 lub 32 257 26 20